Alapszabály

Részletek a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért alapszabályából (a teljes dokumentum INNEN letölthető).

1. Az Egyesület neve, székhelye, alapító tagok neve lakóhelye, vezető tisztségviselők:

1.1. Az Egyesület neve: Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért (a továbbiakban: „Egyesület”)
Az Egyesület a tagok közös, tartós alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.2. Az Egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, Békési út 15.

1.3. Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Elnök: Varga Sándorné, 5600 Békéscsaba, Zsigmond u. 88.
Alelnök: Pintér Tibor, 5600 Békéscsaba, Gábor Áron u 9. 10./42.
Ügyvezető titkár: Gyebrovszki Jánosné, 5600 Békéscsaba, Földvári u.10.

2. Az Egyesület céljai, közhasznú jogállása

2.1. Az Egyesület célja:

a) Az Egyesület kiemelt célja az amatőr táncművészeti mozgalom szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása, különös tekintettel a hozzá kapcsolódó csoportokra, valamint az egyesületi tagságot vállalókra.
b) Népszerűsíteni hagyományos műveltségünk tárgyi- és szellemi kultúráját.
c) Környezeti, szellemi, művészeti értékek hagyományainak feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Szemléletformálás a felnövekvő nemzedék oktatása, nevelése során.
d) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, kulturális értékeinek ápolása, továbbörökítése.
e) A magyarországi szlovák nemzetiség kultúrájának, néptánc-hagyományának megőrzése, átörökítése.

2.1.1. A szervezet céljait a következő eszközökkel valósítja meg:

a) Elsősorban a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes patronálása, valamint az Egyesülethez kapcsolódó más együttesek segítése.
b) Az Egyesület vállalja a hozzá csatlakozó amatőr művészeti csoportok érdekképviseletét.
c) Az Egyesület feladata amatőr művészeti táborok, tanfolyamok, előadások, rendezvények szervezése.
d) A fenti célokkal összhangban az Egyesület együttműködik más szervezetekkel és kezdeményezi előadások, szakmai bemutatók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítását, képzési anyagok, módszertani és szakmai kiadványok elkészítését.
e) Iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezése, megvalósítása.
f) A célokhoz kapcsolódó kiadványok szerkesztése és kiadása. A célokkal összhangban a képzési, módszertani anyagok és egyéb kapcsolódó kiadványok mind nyomdai, mind elektronikus (internetes honlapok, portálok és multimédiafejlesztések) úton való közzététele és terjesztése.
g) Kulturális ismeretek terjesztése, rendezvények lebonyolítása, kulturális tevékenység végzése.
h) Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel kapcsolatépítés és fenntartás.
i) Iskolán kívüli nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
j) Tagjaink tudományos tevékenységének, kutatásának segítése igény szerint.
k) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
l) Szakmai segítségnyújtás más, kapcsolódó és partnerszervezetek részére.
m) Egyéb ismeretterjesztő, oktató, szakértői tevékenység folytatása igény szerint.
n) Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése, működtetése és a lehetséges partneri együttműködések kialakítása.
o) Az Egyesületi célokkal összhangban a tagság érdekképviselete társadalmi és állami fórumokon.
p) Pályázatok készítése a célok megvalósításának anyagi fedezetének biztosítása érdekében.
q) Civil önszerveződés elősegítése, szervezetfejlesztési feladatok ellátása.
r) Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt hozhat létre.

2.2. Az egyesület, közhasznú jogállása tekintetében

a) az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja,

• Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
A települési önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata:
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b).
• Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
• Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése.
Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátása, nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás:
2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1).
• A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme Az önkormányzat feladata 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13.
• A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység:
• Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.
A helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata: 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i).
• Nemzetiségi intézmény alapítása; kitüntetés/ ösztöndíj alapítása; nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás helyi írott és elektronikus sajtó; hagyományápolás és közművelődés; társadalmi felzárkózás; szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és közfoglalkoztatás.
A helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata: 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 163. § (1).

b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
c) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
e) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Egyesület tagjai, tagsági jogviszony keletkezése a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági jogviszony, megszűnése

3.1. Az Egyesület tagjai
Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt.
A nem magánszemély tagok az Egyesületben egy fővel képviseltethetik magukat.
Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

Az Egyesület tagja lehet:
1. rendes tag,
2. pártoló tag

3.2. Tagsági jogviszony keletkezése
A leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával az Elnökségnek jelentheti be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja. A tag nyilvántartásba-vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt.

3.3. A tagok joga és kötelességei

3.3.1 Az Egyesület rendes tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

• Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben,
• Választhatók tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket,
• Részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényein,
• Jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
• Jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
• Kötelesek tagdíjat fizetni,
• Kötelesek az egyesület érdekeit elősegíteni,
• Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek.

3.3.2 A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik tisztségbe nem választható.

3.4. Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:
1. a tag kilépésével
2. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
3. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, amennyiben a tagnak 2 évi tagdíj fizetési kötelezettsége áll fenn és a fizetési felhívás ellenére a kitűzött határidőig nem tesz eleget. A felmondásról a közgyűlés dönt, amelyről a tagot 30 napon belül írásban értesítjük.
4. a tag kizárásával, amennyiben a tag az egyesület alapszabálya ellen vét. A kizárást az elnökség javaslatára a közgyűlés fogadhatja el és a határozatról a tagot írásban értesítjük, amely ellen fellebbezési lehetősége nincs.

Megosztás